Etiske retningslinjer – Code of conduct

De etiske retningslinjene forplikter oss til å drive vår virksomhet ansvarlig, etisk og i tråd med lover og regler.

De etiske retningslinjene er grunnlaget for hvordan vi driver forretning og forteller oss selv og omverden hva som kan forventes av oss. De beskriver grunnleggende forpliktelser og krav til hvordan vi skal opptre, gir oss veiledning når vi står overfor etiske dilemmaer og hjelper oss å ta gode avgjørelser.

Vårt samfunnsansvar

Enkelt og bærekraftig båtliv. Vi skal bidra til bærekraftig og langsiktig verdiskapning med fokus på miljø og klima, sosiale forhold og økonomiske forhold, og dette skal gjenspeiles i alt vi gjør. Våre ansatte skal få den opplæringen og støtten de trenger for å videreføre vårt samfunnsansvar.

Bærekraftig forretningsmodell

Forretningsmodellen for Pioner Boat har som formål å gjøre oss i stand til å prestere på alle tre dimensjoner av bærekraftig utvikling i det som kalles “tripple bottom line”: People, Planet og Profit.

People refererer til sosial bærekraft, som skal bidra til å gjøre Pioner Boat til en attraktiv arbeidsgiver. Medarbeiderne skal føle seg inkludert, skal være stolte av å jobbe i Pioner Boat og føle ansvar. Vårt samfunnsansvar handler om å ta ansvar for de ansatte og sørge for at hver enkelt har et godt arbeidsmiljø, med hensyn til både fysiske og psykososiale faktorer. De sosiale aspektene ved bærekraft handler også om å ta ansvar for mennesker i og utviklingen av lokalsamfunnet vi opererer i.

Planet betegner miljømessig bærekraft og handler om å skape miljøvennlige drivlinjer, produkter og legge til rette for resirkulering i praksis. I tillegg til å ta sitt produsentansvar på alvor.

Profit står for økonomisk bærekraft og handler om å sikre sunn økonomi og videreutvikle verdigrunnlaget for produkter og tjenester. For å oppnå lønnsomhet er det nødvendig å disponere alle ressurser med omhu og arbeide med effektivitet i alle ledd. Ved å hele tiden ta i bruk ny teknologi og være i forkant av produktutviklingen ønsker vi å sikre at konsernets produksjon har minst mulig innvirkning på helse og miljø samtidig som den drives på en effektiv og lønnsom måte.

Våre verdier er:

 • Kundefokus – personlige og jordnære i møte med våre kunder
 • Nyskapende – utvikle, fornye og forbedre
 • Ansvarlighet – ta vare på mennesker og miljøet. Vi ønsker å bidra til positive endringer. Vi har muligheten til å skape betydelig og varig endring – i dag og i fremtiden.

Kvalitet

Vi er sertifisert i h.t. standardene ISO 900, ISO14001 og den europeiske båtstandarden. Vårt miljøledelsessystem innebærer rutiner for innkjøp av varer og tjenester, bærekraftig avfallshåndtering. Det forventes at ansatte setter seg inn i rutiner som kommuniseres og tar ansvarlige valg i tråd med disse rutinene.

FNs bærekraftsmål

Pioner har som overordnet mål å bidra bærekraftig ved å fokusere på FNs Bærekraftsmål nr. 8, 9, 12, 14. Vi har valgt å jobbe særlig med 4 av målene som vil være grunnpilarer for alt arbeid som gjøres i Pioner.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

–   Anstendig arbeid

Pioners bidrag til bærekraftsmål åtte er å sørge for gode arbeidsforhold og legge til rette for mangfold og integrering. Pioner skal være en inkluderende, ansvarlig og rettferdig bedrift. Lokal hjørnesteinsbedrift på Bjørkelangen som gir arbeid til 45 mennesker.

Fabrikk i Norge

–   Økonomisk vekst

Økonomisk vekst for våre partnere for sikre arbeidsplasser og trygg utvikling.

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Båt er et av mange fremkomstmidler som blir benyttet hyppig – både av entreprenøren som frakter materialer, privatpersoner som bor slik til at sjøveien er det eneste alternativ og privatpersoner som nyter naturen og fritiden i båt. Derfor henger infrastruktur, innovasjon og mobilitet tett sammen. Pioner jobber kontinuerlig med å utvikle ny teknologi og nye tilbud som gjør det lettere å bevege seg rundt for alle.

Vi skal bruke de mulighetene som digitale plattformer gir oss til å tilby mer fleksible tjenester tilpasset den enkeltes behov. I fremtiden vil digitale plattformer gi oss mulighet til å tilby tjenester vi i dag bare ser konturene av.

Vi vurderer kontinuerlig ulike materialer og drivlinjer for en mer bærekraftig fremtid.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

I Pioner arbeider vi på mange nivåer:

Vi jobber for å utnytte kapasiteten på våre leveranser bedre, altså etterstrebe å sende fulle biler med varer.

Vi bidrar til å øke takten i det grønne skiftet ved å sette ambisiøse mål og etterspørre nye løsninger i markedet, som nye drivlinjer, prosesser og materialbruk

Medeier i NPR, resirkuleringsselskap. Gi nytt liv til utrangerte båter

Polyetylen miljøvennlig materiale som er 100% resirkulerbart. Vi håndterer eget skrotmaterial som rester fra renskjæring og vrak. Vi produserer varer som kan bli verdsatt, reparert, ombygd, gjenbrukt og gjenvunnet

100 % fornybar energikilde – strøm

Ny og effektiv båtovn og produksjonslinje i ny oppsatt bygg i 2023.

Forbruker resirkulert propan til drift av karusell ovn.

Mål 14: Livet i havet

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

 • Materialvalg
 • Samarbeidspartnere opprydding av vrak og plast i havet
 • Samarbeidspartnere for sortering og retur av utrangerte båter
Les Pioner Boat AS sin redegjørelse – Åpenhetsloven
Les mer om XANOs supplier Code of Conduct
Les hele XANOs bærekraftsrapport her

Varsling

Vi er opptatt av å gjøre det rette og opprettholde tilliten til våre ansatte, partnere og kunder og til vår virksomhet. Vi ønsker derfor å gjøre alt vi kan for å hindre at det oppstår uregelmessigheter og oppdage eventuelle uregelmessigheter i vår virksomhet så tidlig som mulig. I vår varslertjeneste kan du sende inn melding om mistanke om alvorlige misligheter.

Gjennom varslingskanalen er det mulig å varsle anonymt om man ønsker det. Alle meldinger skal vurderes seriøst og håndteres i henhold til selskapets rutiner, slik at prinsippet om habilitet, konfidensialitet og kontradiksjon ivaretas. Anonyme varsler må ha en tydelig begrunnelse for at varselet skal kunne håndteres.

Hva kan du rapportere?

Her er noen eksempler på alvorlige brudd du kan rapportere:

 • Bestikkelser og korrupsjon
 • Bedrageri
 • Interessekonflikter
 • Urettferdig konkurranseadferd
 • Feil anskaffelser
 • Uautorisert håndtering av innsideinformasjon
 • Tyveri og underslag
 • Trakassering
 • Forbrytelse mot menneskerettighetene

 

Rapporten din vil være kryptert og ingen IP-adresser kan spores.

For å sikre din anonymitet – vurder følgende:

 • Kopier adressen til tjenesten og lim den inn i adressefeltet i nettleseren din.
 • Ikke bruk selskapets datamaskin eller nettverk.

 

Nettadresse til varslingstjeneste:

https://whistle.qnister.com/xano

 

GDPR

Informasjon om personopplysninger:

https://pionerboat.no/privacy-policy/